Polityka prywatności

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności

Spełniając wymagania prawne wynikające z zapisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest  Zakład Elektromechaniki Dźwigowej EUROWINDA z siedzibą w Starowej Górze ul. Centralna 131 a

Przetwarzamy następujące kategorie danych:

  • dane kontaktowe (imię i nazwisko, nr tel, adres e-mail, adres do kontaktu , stanowisko, nazwa firmy reprezentowanego podmiotu)
  • dane wymagane do identyfikacji na potrzeby zawarcia i realizacji umowy, wykonania usługi i wystawienia faktury;

Dane osobowe pozyskujemy bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, jak i z innych źródeł, np. dane pracowników, współpracowników naszych kontrahentów, które nam udostępniają .

Państwa dane osobowe gromadzimy w następujących celach:

  • zawierania i realizacji umowy, realizacji zamówień, przesyłania informacji handlowych , świadczenia dla Państwa oferowanych przez nas usług, realizacji płatności, utrzymywania z kontrahentem kontaktu telefonicznego, listownego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (art. 6 pkt 1, lit. b RODO),
  • realizacji obowiązków przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych (art. 6 pkt 1, lit. c RODO),
  • ochrony praw Eurowindy zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności dochodzenia zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych (art. 6 pkt 1, lit. f RODO),

Dane osobowe Klienta i jego przedstawicieli mogą zostać udostępnione podmiotom przewidzianym przepisami prawa  oraz podmiotom, którym Eurowinda zleciła przetwarzanie danych osobowych odrębną umową powierzenia np. podmiotom świadczącym usługi prawne, księgowe lub informatyczne (art. 8 pkt 3 RODO).

Zakład Elektromechaniki Dźwigowej Eurowinda dołoży wszelkich starań , aby chronić Państwa dane osobowe poprzez stosowanie odpowiednich  środków bezpieczeństwa, zarówno technicznych, jak i organizacyjnych. Dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z zawartych umów, z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń.

Klient lub jego przedstawiciele posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Klient lub jego przedstawiciele mają prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) , gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie przez Klienta danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy i współpracy z Administratorem.

Klient jest zobowiązany do przekazania niniejszej informacji swoim przedstawicielom, których dane zostaną przekazane Administratorowi w ramach realizacji umowy.

Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany , a dane osobowe nie są profilowane.

Jeśli mają Państwo pytania lub wątpliwości w zakresie ochrony Państwa danych osobowych prosimy o kontakt telefoniczny (+48 660-441-795 ) lub mailowy ( biuro@eurowinda.pl) .